Struktur och samsyn som ger framgång

AB Stora Tunabyggen, med 6000 bostäder och 400 kommersiella lokaler, är ett bostadsföretag som jobbar med ett samhällsnyttigt perspektiv. Utbudet består av lägenheter i hus från många tidsepoker, alltifrån gammal genuin bruksmiljö från 1800-talet till nyproduktioner. Tunabyggen utför idag också tjänster, bland annat åt Borlänge kommun där man erbjuder tjänster inom uthyrning, drift, service och underhåll.

Utmaningen

Tunabyggen har idag ett växande uppföljningsbehov för att säkerställa att hela verksamheten styr mot framtagen vision och strategiska mål. Man har också behov av att kunna få ett beslutsstödsystem som på bästa sätt tillgodoser uppföljningsanalys och planering, både på kort och på lång sikt. Tunabyggen ser också att det systemet på ett strukturerat sätt skall kunna engagera samtliga i bolaget oavsett ansvar och roll. Ambitionen är att alla inom bolaget ska tycka att ”siffror är roligt” och i och med det bli engagerade i hur deras agerande påverkar Tunabyggens uppsatta mål.

”Nethouse har hjälpt oss att tydliggöra vikten av att mäta och följa upp verksamheten.”
JÖRGEN OLSSON VD, AB STORA TUNABYGGEN

Lösningen

Nethouse metod bygger på att man mappar in Tunabyggens affärsplan i en modell innehållandes fem olika perspektiv med tydlig relation mellan strategisk, taktisk och operativ nivå. Tillvägagångssättet ger möjlighet till att på ett effektivt och strukturerat sätt identifiera kritiska framgångsfaktorer och prioriterade nyckeltal. Baserat på framarbetad modell analyseras informationsbehovet och en källsystemsanalys tas fram för att säkerställa att Tunabyggens nyckeltal kan förverkligas. Detta ligger sedan som grund för fortsatt arbete med att implementera ett verksamhetsnära beslutsstödsystem och är en förutsättning för att Tunabyggen ska kunna styra mot deras uppsatta strategiska mål och vision.

Resultatet

Nethouse har genom denna lösning skapat bättre förutsättningar för Tunabyggen att kunna arbeta vidare med sin affärsplan utifrån ett målperspektiv där man på ett tydligt sätt kopplar verksamhetsstyrningen mot affärsplanen. Man har fått en tydligare strukturell bild av de olika målen och därigenom skapat en gemensam bild på vad som bör göras för att uppnå dessa med hjälp av fortsatt implementering av ett beslutsstödsystem.  Tack vare denna process har Tunabyggen också sett ett större intresse för verksamhetsstyrning och måluppföljning i hela organisationen. Ett stort mervärde av arbetet är att Tunabyggen fått en samsyn rörande vikten av att kunna styra mot sina prioriterade mål för att nå sin vision, oavsett var i verksamheten man arbetar.

För mer information kontakta

Maria Danielsson på Nethouse
0770-17 42 17
maria.danielsson@nethouse.se

Dela