Kvalitetspolicy

Allmänt

Nethouse är ett bolag inom IT och Management. Vi hjälper våra kunder att identifiera, möjliggöra och förverkliga informationsteknikens affärsmässiga möjligheter.

Med anpassade tjänster, lösningar, och produkter ska vi tillgodose kundens behov och förväntningar med rätt kvalitet, med rätt kompetens, i rätt tid samt ha en god lönsamhet för att vara en långsiktig partner till såväl kunder som leverantörer.

Kvalitetsarbetet är grunden för att kunna leva upp till kundens behov och förväntningar varför alla medarbetare ska känna till kvalitetspolicyn

Tillvägagångssätt

För att säkerställa kvaliteten behöver våra processer vara väl beskrivna och stödjas av väl anpassade IT-system.

Nethouse viktigaste tillgång är våra medarbetare. Det är medarbetarnas kompetens, ödmjukhet, engagemang och trivsel som avgör om vi möter kundernas förväntningar och skapar lönsamma relationer. Introduktion av nyanställda, individuella utvecklingsplaner och regelbundna medarbetarsamtal är därför viktiga verktyg för oss.

Våra olika affärsområden ska ständigt erbjuda ett sortiment av tjänster, lösningar och produkter som marknaden efterfrågar. Kvalitén säkerställs bl a via kvalificering av nya strategiska leverantörer, partners och produkter.

Nethouse kvalitetsledningssystem består av

  • Kvalitetspolicy
  • Kvalitetsmanual
  • Processbeskrivningar
  • Hållbarhetspolicy
  • Säkerhetspolicy

Kvalitetsledningssystemet ska ständigt utvecklas efter företagets och kundernas önskemål och krav. Vi ska ständigt förbättra oss och rätta till saker som av någon anledning inte fungerar tillfredställande. Underlag till vårt förbättringsarbete skapas genom uppföljning, rapportering, revisioner och genom kund- och medarbetarundersökningar.

Ansvar och befogenheter

Denna policy utgör grunden för Nethouse kvalitetsarbete och är fastställd av Nethouse ledning. Policyn berör samtliga anställda på Nethouse, men även leverantörer, partners och underleverantörer.

Den viktigaste framgångsfaktorn i vårt kvalitetsarbete är varje medarbetares engagemang. Det är därför varje persons ansvar att följa denna policy i sitt dagliga arbete.
Chefer på Nethouse ansvarar för kvalitetsarbetet inom sina respektive ansvarsområden.

Processägaren för Kvalitet leder det övergripande kvalitetsarbetet och ansvarar för att arbetet på Nethouse samordnas och följs upp. Processansvarig för Kvalitet leder och följer upp kvalitetsarbetet på Nethouse.

Policyns riktighet och fortsatta tillämplighet granskas i samband med ledningens årliga genomgång av kvalitetsledningssystemet, dessutom vid större förändringar i verksamheten.