Nethouse bidrar till att ge skolelever bättre förståelse för arbetsmarknaden

För Nethouse är det lokala engagemanget en viktig del i affären. Det kan handla om att hjälpa en lokal förening till att stötta medarbetare i ideella projekt. I Örebro har Nethouse valt att gå in som regional aktör för att stötta Handelskammaren Mälardalens projekt Arbetsmarknadskunskap. Projektet syftar till att ge Örebros skolelever en bättre förståelse för – och därigenom också en större möjlighet i – arbetslivet.

Carina Åstrand, kontorschef på Nethouse i Örebro, menar att den här typen av projekt är oerhört viktiga att engagera sig i.

– Vi ser oss själva som en viktig pusselbit i det lokala närings- och arbetslivet i Örebro. Därför är det viktigt för oss att också ta ett större ansvar än vad som kanske, vid en första anblick, kan tyckas förväntas av oss. De här eleverna får en väldigt viktig inspirationslektion om vad det innebär att gå ut i arbetslivet. Och det gynnar på sikt oss som arbetsgivare.

ELEVER SKA FÅ STÖRRE MÖJLIGHETER I ARBETSLIVET

Arbetsmarknadskunskap drivs idag i projektform genom Handelskammaren Mälardalen. Det startade 2014 och hittills har kommunikatörerna i projektet träffat nästan 15 000 elever, målet är att träffa minst 20 000 elever innan projektet är slut sommaren 2017.

En av de kommunikatörer som jobbar med projektet är Joakim Henriksson. Han beskriver projektet såhär:

– Det är ganska enkelt. Vi pratar med ungdomarna under ett lektionspass om jobb, men också om framtiden, ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Vi vill ge dem en rättvisande bild av vad de kan vänta sig, men också på vilka förväntningar som ställs på dem den dagen de tar studenten.

Bakom projektet står arbetsgivarna, en rad organisationer i Örebro län som, precis som Nethouse, tycker det är viktigt att bidra till att förbereda ungdomarna inför de krav som ställs.

– Det handlar såklart om ett slags samhällsansvar, men också om att skapa positiva värden för den egna organisationen. Arbetsgivarna kommer på sikt få bättre förberedda elever och ökad tillgång till kompetens som efterfrågas på marknaden, menar Joakim Henriksson.

”DET HANDLAR OM ATT INSPIRERA”

En vanlig dag för Joakim innebär att träffa och inspirera ungdomar som går i gymnasiet och högstadiet. Lektionerna syftar till att inspirera och hjälpa eleverna skapa medvetna val framåt.

– Mitt jobb är fantastiskt! Och vi märker att ungdomarna verkligen vill lära sig. Det är väldigt sällan vi har elever som inte är engagerade eller lyssnar. Det här är viktigt för dem. Därför känns det jättebra att kunna föra en interaktiv dialog med eleverna kring de frågor de har om arbetslivet, berättar Joakim Henriksson.

Lektionerna varvar inspirerande föreläsningar med samtal i mindre grupper. Ett upplägg som fungerar bra, tycker Joakim Henriksson.

– Vi får väldigt bra respons från eleverna och även lärarna på upplägget. En del i succén är nog att vi kommer från en oberoende part och agerar som en bro mellan skola och arbetsliv. Vi kommer från arbetsgivarna och vill diskutera och inspirera ungdomarna kring hur det är att jobba. Jag tror de känner allvaret, men också möjligheten i det.

”MÅNGA BESLUT TAS VID KÖKSBORDET”

Projektet träffar även föräldrar till eleverna.

– Inom projektet Arbetsmarknadskunskap menar vi att många elevers beslut om framtiden, så som ex utbildning, tas hemma vid köksbordet. Därför genomför vi föräldramöten tillsammans med skolan för att prata arbetsmarknadskunskap med föräldrarna. Syftet är att ge föräldrarna samma information som eleverna och att peppa föräldrarna till en ökad dialog om deras barns studie- och yrkesval, förklarar Joakim Henriksson.

På frågan om engagemang från externa aktörer, som exempelvis Nethouse, som spelar roll svarar Henriksson såhär:

– Det spelar enormt stor roll. Det är på arbetsgivarnas mandat vi gör det här. Det är tack vare deras engagemang i projektet som vi kan genomföra alla inspirationslektioner med elever och föräldrar. Det är oerhört värdefullt att Nethouse med flera ställer upp.

DET HÄR ÄR ARBETSMARKNADSKUNSKAP I FEM PUNKTER:

  • Projektets kommunikatörer håller klassvisa inspirationslektioner för elever i grund- och gymnasieskolor
  • Tillsammans med skolan arrangerar de föräldramöten på temat Arbetsmarknadskunskap för att ge föräldrarna samma kunskaper som eleverna
  • Lärarna erbjuds inspirationsträffar i Arbetsmarknadskunskap, i vilka de får en uppdatering av arbetsmarknadsläget samt idéer för hur de kan prata jobb och arbetsmarknad med eleverna
  • Skolpersonal får tillgång till omfattande lektionsmaterial
  • Skolorna får stöd i planering kring samverkan med arbetslivet

Läs mer om projektet på www.arbetsmarknadskunskap.se

Dela