Integritetspolicy

Syftet med informationen i denna policy är att du ska kunna känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Om du fyller i vårt kontaktformulär

Den personliga informationen du tillhandahåller är data som vi främst kommer att använda för att förse dig med det material du efterfrågat. Vi samlar även in dessa uppgifter för att kunna skicka dig nyhetsbrev och information om kommande event. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse av att skicka dig relevant information om oss och våra tjänster.

Vi kommer att spara uppgifterna så länge de behövs för att hantera och dokumentera ditt ärende och för att skicka ut information till dig i enlighet med ovan. Du kan invända mot att vi använder dina uppgifter, antingen genom att kontakta oss direkt eller genom att klicka på avregistreringslänken i våra utskick till dig.

Om du kommunicerar med oss på sociala medier

Vi är aktiva på sociala medier. Om du väljer att publicera innehåll, exempelvis ett inlägg eller en kommentar, på någon av våra publika sidor behandlar vi de personuppgifter som du publicerar. Vi gör detta med stöd av vårt berättigade intresse av att marknadsföra oss och kommunicera med de personer som tar kontakt med oss för att ställa frågor eller föra diskussioner. Förutom att dina personuppgifter lagras i den tjänst där du publicerat dem behandlar vi dem även genom att läsa, eventuellt besvara och så småningom radera dem. Du kan när som helst själv radera det du publicerat.

Kom ihåg att du genom att publicera innehåll på en av våra publika sidor även lämnar de uppgifter du publicerar till leverantören av den sociala tjänsten. Vi har ingen kontroll över vad dessa leverantörer gör med dina uppgifter, utan det regleras helt av deras egna villkor för respektive tjänst.

Om du skickar e-post till oss

Inkommande e-post innehåller i regel personuppgifter. Om du skickar e-post till någon av oss kommer vi att behandla dina personuppgifter genom att läsa, lagra och hantera ditt meddelande samt genom att i förekommande fall föra det vidare till rätt mottagare inom vår verksamhet. De personuppgifter som behandlas av oss i detta syfte är desamma som de du anger i ditt meddelande. Vanliga exempel på personuppgifter som inkommer till oss på detta sätt är namn, e-postadress, telefonnummer och befattning.

Den lagliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse av att e-postmeddelandet hanteras och besvaras. Hur länge vi sparar ditt meddelande beror på vilken typ av ärende det rör sig till. Om ärendet exempelvis hör till en befintlig kundrelation kan vi komma att spara det under den tid som kundrelationen består samt en tid därefter (för att kunna tillvarata våra rättigheter enligt lag).

Fundera en extra gång innan du nämner någon annan person i ett e-postmeddelande till oss. Även sådana personuppgifter behandlas med stöd av berättigat intresse, men det kan vara svårt eller till och med omöjligt för oss att informera individen om att dennes personuppgifter behandlas i detta fall. Ta hand om dina medmänniskor och nämn endast andra personer än dig själv om du anser att det är nödvändigt.

Om du registrerat dig för vårt nyhetsbrev

När vi skickar ut nyhetsbrev behandlar vi din mejladress. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av det samtycke du lämnade i samband med att du registrerade dig för nyhetsbrevet. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, genom att kontakta oss eller klicka på Avprenumerera i ett av de utskickade nyhetsbreven från oss.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter tills du drar tillbaka ditt samtycke genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet.

Om du är befintlig kund hos oss, eller om vi lagt in dig i utskickslistan för att vi bedömer det sannolikt att du har ett intresse av innehållet, skickar vi i stället nyhetsbrev till dig med stöd av berättigat intresse.

Om du är en befintlig eller potentiell kund

Precis som de flesta andra företag ägnar vi oss åt försäljning till såväl befintliga som potentiella kunder. Detta innebär att vi kan komma att behandla personuppgifter om kontaktpersoner inom olika organisationer som är av intresse för oss, och ta kontakt exempelvis via e-post, webb eller sociala medier. De personuppgifter vi behandlar för det syftet är vanligen namn, telefonnummer i arbetet, mejladress i arbetet samt organisationens namn och adress. Hanteringen motiveras av vårt berättigade intresse av att marknadsföra vår verksamhet, hitta nya samarbetsmöjligheter eller kunder och vårda våra nuvarande kunder.

Om din organisation är kund hos oss behandlar vi även dina kontaktuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet och bedriva kundvård. Detta kan inkludera att svara på frågor kopplade till avtalet, lägga upp användare i vårt supportsystem, dokumentera våra överenskommelser och utfört arbete, fakturera för utfört arbete och bjuda in till event som anordnas av oss eller av den koncern vi är en del av.

Personuppgifter om kontaktpersoner vars arbetsgivare inte går vidare med att teckna avtal med oss som leverantör sparas i maximalt två år efter senaste kontakt. Vad gäller befintliga kunder sparas uppgifter som behandlats för merförsäljning i upp till tre år efter senaste affär, medan övriga personuppgifter om kontaktpersoner hos befintliga kunder kan komma att sparas i upp till 10 år efter senaste affär för att vi ska kunna tillvarata våra rättsliga intressen (exempelvis för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk kopplade till avtalet).

Om du söker jobb hos oss

För att vi ska kunna hantera din ansökan, avgöra om du är en lämplig kandidat och ta kontakt med dig för eventuella frågor eller bokning av intervju behöver vi behandla dina personuppgifter. Vilka uppgifter vi behandlar beror på vad du skickar in till oss, men i regel handlar det om namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer samt uppgifter om meriter och annat innehåll i CV och/eller personligt brev. Behandlingen utförs med stöd vårt berättigade intresse av att kunna hantera din ansökan er. Om du vill dra tillbaka din ansökan kan du göra det genom att kontakta oss via den kanal du skickade din ansökan, alternativt på info@nethouse.se. Om du gör det kommer vi att radera alla dina personuppgifter och avsluta ditt rekryteringsärende, såvida vi inte har en skyldighet att spara alla eller några av uppgifterna enligt lag.

Om du nekas anställning sparas dina ansökningshandlingar i två år för att vi ska kunna efterleva krav i diskrimineringslagen. Om vi däremot väljer att inte gå vidare med en spontanansökan du skickat in för att vi inte behöver anställa för tillfället, sparas dina handlingar i ett år såvida du inte begär att de ska raderas innan dess. Även om du anställs kommer dina meriter att sparas i två år, medan andra nödvändiga uppgifter såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter sparas under hela anställningen och viss tid därefter.

I vissa fall kan vi komma att fråga dig som inte erbjuds anställning om vi får spara dina kontaktuppgifter och meriter för framtida rekryteringar eller för anordnande av event och liknande i framtiden. Om du samtycker till detta har du alltid rätt att dra tillbaka samtycket när du vill genom att kontakta oss.

I vissa fall kan befintliga anställda göra rekommendationer om dig som potentiell arbetssökande. I de fall detta görs kommer du att informeras om behandlingen utan dröjsmål om det inte skulle medföra en oproportionerlig ansträngning eller avsevärt försvåra uppfyllandet av syftet med att behandla personuppgifterna. Information om behandlingen lämnas i vart fall om kontakt tas.

Vi kan även komma att samla in personuppgifter till referenser som lämnats av arbetssökande i syfte att utreda den sökandes lämplighet för positionen ifråga. Referenspersoner kommer att informeras om behandlingen av deras personuppgifter vid första kontakten. Referenspersoners uppgifter sparas i max två år om den sökande ej anställs för att vi ska kunna efterleva krav i diskrimineringslagen.

Cookies

Vi använder cookies för olika syften på vår webbplats, och ibland innehåller dessa cookies personuppgifter. Uppgifter som behandlas med hjälp av cookies kan exempelvis vara hela eller delar av IP-adressen, information om enheten eller besöksstatistik. Med undantag för cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera använder vi inte cookies om du inte ger oss ditt samtycke. Läs mer i vår cookiepolicy.

Vilka som tar del av data

Om dina personuppgifter behandlas för något av ändamålen som nämns i denna integritetspolicy kan uppgifterna komma att delas med våra leverantörer och/eller samarbetspartners om det behövs för att uppnå syftet med behandlingen. Vi har tecknat särskilda avtal med dessa parter för att säkerställa att de bara behandlar personuppgifterna på det sätt vi instruerar.

Dina rättigheter

Du som registrerad har enligt dataskyddsförordningen en del rättigheter. Nedan beskrivs dessa rättigheter samt hur vi arbetar för att uppfylla dessa rättigheter.

Rätt till tillgång (”registerutdrag”)

Du har rätt att kontakta oss för att få information om ifall vi hanterar dina personuppgifter och i så fall få tillgång till uppgifterna och information om hur vi använder dem. Du har även rätt att begära en kopia av personuppgifterna. Den första kopian du begär är gratis, men för ytterligare kopior kan en avgift komma att tas ut. Lämnar du din begäran i elektroniskt format, kommer du även om möjligt att få utdraget och informationen i elektroniskt format. Om du inte begär ett visst elektroniskt format kommer utdraget att tillhandahållas i ett format som är allmänt använt, exempelvis PDF-filer.

Om utlämnandet till dig skulle medföra nackdelar för andra individer kan det hända att vi nekar utlämnandet av vissa personuppgifter. Rätten till tillgång innebär inte heller att du alltid har rätt att få ut själva handlingen där dina personuppgifter förekommer.

Rätt till rättelse

Du har rätt till att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade. Om det är lämpligt med hänsyn till ändamålet med vår behandling har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, exempelvis genom att inge ett kompletterande utlåtande.

Rätt till begränsning

En begränsning av behandling innebär att personuppgifterna endast får användas och hanteras på vissa begränsade sätt, till exempel så att vi enbart får lagra dem och inte använda dem på något annat sätt under den tid som begränsningen gäller. Annan användning får då endast ske med ditt samtycke, för att skydda någon annans rättigheter eller för ett viktigt allmänintresse.

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i fyra olika situationer:

Om du får dina personuppgifter begränsade, är vi skyldiga att meddela dig innan begränsningen upphör.

Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter. I följande fall är vi skyldiga att utan dröjsmål radera dina personuppgifter:

Observera att vi i vissa situationer inte kommer kunna tillmötesgå din begäran att bli raderad. Vi kan neka din begäran helt eller delvis om vår behandling är nödvändig av något av följande skäl:

Rätt till skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att begära skadestånd.

Rätten att inge klagomål till IMY

Om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt har rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Rätt att invända

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse eller ett allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet.

Du har även rätt att invända mot behandling som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Om du gör det kommer vi att sluta utföra behandlingen utan att först utföra någon intresseavvägning.

Rätt att ta tillbaka samtycke

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utfördes innan samtycket togs tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Rätt att flytta dina personuppgifter (”dataportabilitet”)

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart och, om det är tekniskt möjligt, få dessa personuppgifter överförda direkt till en annan part.

Allmänt

Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, till exempel om du vid upprepade tillfällen begär samma sak, kan vi komma att ta ut en avgift eller neka din begäran.

Du kan läsa mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats: www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig för alla ovanstående behandlingar är Nethouse Sverige AB org.nr. 556574-9990, Fabriksgatan 47, 702 23 Örebro.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter, hör av dig till info@nethouse.se.